Служба Поддержки православной соцсети "Елицы" переехала в Telegram Задать вопрос...

Адрес электронной почты
Пароль
Я забыл свой пароль!
Входя при помощи этих кнопок, вы подтверждаете согласие с правилами
Имя
Адрес электронной почты
Пароль
Регистрируясь при помощи этих кнопок, вы подтверждаете согласие с правилами

прп. Арсений Великий

Дни памяти (по старому/новому стилю):
8 мая (21 мая)
Житие, обретение мощей

Преподобный Арсений Великий (греч. Αρσένιος Ερημίτης) родился в Риме в христианской семье, получил хорошее образование, изучил латинский и греческий языки. Будучи юношей стал клириком одной из римских церквей, был рукоположен в диаконы. Согласно житию, слава об образованности Арсения достигла Константинополя и император Феодосий поручил ему воспитание своих сыновей Аркадия и Гонория. Арсений, не желавший покидать Рим, по настоянию папы Диамасия в 29 лет оставил церковное служение и уехал в Константинополь.

В Константинополе Арсений тяготился императорским двором и, мечтая о монашестве, в 394 году тайно сел на корабль, следовавший в Александрию. Там он удалился в Скитскую пустыню, где в одном из монастырей стал учеником преподобного Иоанна Колова.

Позже Арсения постригли в монашество и вскоре он ушёл в затвор, где предался аскетическим подвигам, выходя к монастырской братии только для участия в богослужении. Получил известность среди египетского монашества за свою добродетельную жизнь и наставления о монашестве, которые были записаны его учениками. Также Арсению принадлежит толкование на Евангелие от Луки.

Арсений скончался в возрасте 95 лет.

Сочинения Арсения включены в 66-й том Patrologia Graeca.

Развернуть
Тропарь, кондак, величание

Тропарь преподобного Арсения
глас 8
Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси,/ и иже из глубины воздыханьми во сто трудов уплодоносил еси,/ и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Арсение отче наш,// моли Христа Бога спастися душам нашим.
Кондак преподобного Арсения
глас 3
От Рима возсиял еси, якоже солнце великое,/ и к Царскому граду достигл еси, преблаженне,/ словесы твоими просвещая сего и делы,/ всяку неразумия мглу отгоня./ Сего ради тя почитаем,// отцев славо, Арсение преподобне.

Развернуть
Молитвы, акафист, канон

Молитва преподобному Арсению Великому
О, священная главо, земный ангеле, небесный человече, безмолвия рачителю, молчания любителю, преподобне и богоносне отче наш Арсение. Припадаем ти и молимся: помолися ко Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, да дарует нам, грешным и недостойным рабом Своим, вся ко спасению душевному благопотребныя дары Своя: веру праву, надежду благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, любомудрие христопоследовательное и вся добродетели, во святем Евангелии Им заповеданныя, да будем подражатели твоего благоугоднаго жития и вкупе с тобою сподобимся спасение вечное получите и Царствие Небесное унаследити. Ей, угодниче Божий! Не презри нас, но помози нам, небесным предстательством твоим, благочестно житие временное скончати, кончину благую, мирную и непостыдную стяжати и блаженства райскаго удостоитися, да прославим человеколюбие и щедроты в Троице славимаго и покланяемаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, и твое святое заступление, во веки веков. Аминь.

АКАФИСТ СВЯТОМУ ПРЕПОДОБНОМУ АРСЕНИЮ ВЕЛИКОМУ

Кондак 1

Избранный угодниче Божий, пресветлый путыни светильниче, и богомудрый монахов наставниче, преподобне отче наш Арсение! Со ангелы предстояй триипостасному Богу, и стяжавый к нему дерзновение многое, молися выну о спасении нас грешных, и молитвами твоими от всяких бед свобождай зовущих ти:
Радуйся, Арсение великий пустынножителю.
Икос 1

Ангела во плоти и человека небеснаго вемы тя, преподобне отче Арсение. Ты бо чистотою и святостию жития твоего, безплотным силам поревновал еси, и земнородных удивил еси, являя всем дивный образ в себе совершенства духовнаго. Темже восхваляем тя и глаголем:
Радуйся, ветхаго рима святое прозябение: радуйся, родителей благочестивых пречестная отрасль.
Радуйся, от младости на подвиги духовныя предъизбранный: радуйся, от юности единаго Бога всем сердцем возлюбивый.
Радуйся, премудрости земной добре обученный: радуйся, премудростию небесною одаренный.
Радуйся, закон Христов на скрижалехъ сердца твоего начертавый: радуйся, во всех оправданиих господних непорочно ходивый.
Радуйся страхом Божиим огражденный: радуйся, ритор и богослов изрядный бывый.
Радуйся целомудрие души и тела невредимо сохранивый: радуйся, свято и богоугодно на земли поживый.
Радуйся Арсение великий пустынножителю.
Кондак 2

Видев сердцеведец Господь, непорочную чистоту души твоея, отче арсение, во диакона святыя римския церкве тя постави, да служиши пречистым и животворящим Христовым тайнам, и, яко достойный сосуд Божией благодати, возносиши молитвы соборныя за вся люди, воспевая пресвятей троице: Аллилуия.
Икос 2

Разума Божественнаго преисполнен был еси, Арсение богомудре, яко не быти равному тебе в премудрости и благочестии во всем царствии римстем. Темже царь Феодосий в наставника сыновом своим аркадию и онорию тя избра, сим подвизая и нас звати тебе:
Радуйся, от запада к востоку пришедый светити людем богомудрием твоим: радуйся, от ветхаго Рима в новый Рим преселивыйся на новыя подвиги духовныя.
Радуйся, царей наставниче и учителю: радуйся владык земных к царствию горнему руководителю.
Радуйся, при дворе царстем подвижничеству о Христе прилежавый: радуйся дни на учение, нощи же на молитву посвящавый.
Радуйся, от царя Феодосия зело любим и почитаем бывый: радуйся отцем царя и сыновей его нареченный.
Радуйся, саном сенаторским почтенный: радуйся во славе царствия земнаго смирения святаго преисполенный.
Радуйся, молитвы усердныя к Богу возсылавый: радуйся, коленопреклонения многия совершавый.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 3

Силою Божиею укреплен, отче преподобне, возжелал еси в безмолвии пустыннем работати Господеви, вину же восприем гнев на тя царевича аркадия, умыслил еси тайно оставити двор царский, и скрытися в пустыни, да невозбранно возможеши воспевати Богу серафимскую песнь: Аллилуия.
Икос 3

Имея желание велие спасти душу твою, отче арсение, молился еси Богу, да укажет тебе путь правый ко спаcению, и услышал еси глас небесный, глаголющь тебе: "Арсение, бегай от человеков, и спасешися!" Темже от двора царскаго тайно изшел еси, в худыя ризы облеченный, и в пустыню скитскую пришел еси, прося отцев пустынных, да сотворят тя иноком. О сем тя славяще зовем:
Радуйся, от Самого Господа тайно наученный подвижничеству духовному: радуйся, гласом небесным наставленный безмолвствовати душеспасительно.
Радуйся, дом царский оставивый, да царствие горнее унаследиши: радуйся, всю славу мира сего презревый, да славу вечную небесную получиши.
Радуйся, един единому Христу в пустыни работати возжелавый: радуйся, святый ангельский образ усердно себе просивый.
Радуйся, от великаго Иоанна Колова во смирении дивно искушенный: радуйся, смирение нелицемерное во искушении том показавый.
Радуйся, пострижение во иночество от рук его святых восприявый: радуйся, от него предъуведенный, яко инок благоискусен будеши.
Радуйся, в безмолвии пустыннем добре подвизавыйся: радуйся, в посте и молитвах неослабно пребывавый.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 4

Бури страстей избежав, отче Арсение, в пристань благодатнаго безстрастия достигл еси, и в пустыне скитстей равноангельно пожил еси, Богом наставляемь к безмолвию совершенному, дивным житием твоим удивлял еси вся отцы пустынныя, и подвизал еси их славити Бога и пети ему: Аллилуия.
Икос 4

Слышав паки глас небесный: «Арсение, бежи от человек и в молчании буди: ибо сие есть корень безгрешия», - в пустыню глубочайшую удалился еси, преподобне, и молчанием уста твоя заключил еси, избегая бесед человечестких, да выну беседуеши с Богом в сердце твоем. Сего ради и мы вопием к тебе:
Радуйся, высото безмолвия, удобовосходимая точию избранными из избранных: радуйся, глубино смирения, удостоенная благоволения Божия.
Радуйся, прозорливче дивный, древним пророком уподобивыйся: радуйся, дара предведения преисполненный.
Радуйся, бегавый от людей, да не разлучишися с Богом: радуйся, молчавый устами, да не престанеши вопия ко Господу в сердце твоем.
Радуйся, истинный Христов угоданиче, вся заповеди Его верно совершивый: радуйся, о Христе вся ближния твоя искренно любивый.
Радуйся, правило иноческаго безмолвнаго жития: радуйся образе совершенства духовнаго.
Радуйся, о нем же удивишася ангели: радуйся, о нем же Бога славят человецы.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 5

Богоприятный источник слез молитвенных, очи твои источаху, преподобне отче, и толико умиления божественнаго преисполнен был еси, яко плакати тебе выну при молитвах твоих. Темже и нас поучаеши примером твоим со слезами молитися Богу, и пети Ему во умилении сердечнем: Аллилуия.
Икос 5

Виден был еси весь огнезрачен, на молитве предстоя, серафимскою любовию ко Господу объятый, и богомыслием высоким от земли к небесным возносимый, отче Арсение. Дивящеся убо сему начатку славы твоея, ублажаем тя благохвалении сими:
Радуйся, пустыни скитския духовное украшение: радуйся, Египта славо и похвало.
Радуйся, державо безмолвия: радуйся, мира Христова обитель.
Радуйся, слез источниче неоскудный: радуйся, молитв благоухающее кадило.
Радуйся, псалмопения органе прекрасный: радуйся, терпения столпе непоколебимый.
Радуйся, праздность душевредную возненавидевый: радуйся, руками твоима кошницы сплетавый.
Радуйся, молитвою непрестанною с Богом выну беседовавый: радуйся, видения небесныя тайно созерцавый.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 6

Проповедник был еси душеспасительный, отче Арсение, всем к тебе приходившим, молчанием твоим поучавый паче риторскаго благословения вся верныя, видевшыя в тебе совершеннаго о Христе подвижника, сильнаго пред Богом и людьми, егоже лице, яко лице ангела Божия, светом небесным сияше. Темже и вопияху прославльшему тя Богу: Аллилуия.
Икос 6

Возсияв великими добродетельми твоими в пустыни скитстей, яко солнце пресветлое, отче Арсение, весь мир озарил еси славою твоих подвигов, и твоего безмолвнаго жития, иже во образ всем безмолником от Бога дадеся, и в правило известное ко спасению. Темже присно тя славяще вопием:
Радуйся, заповедей Христовых верный исполнителю: радуйся примером твоим богомудрию совершенному люди научивый.
Радуйся, ангельское житие на земли показавый: радуйся, святую Христову церковь подвигами твоими благоукрасивый.
Радуйся, возшедый на верх добродетелей христианских: радуйся, нисшедый во глубину смирения святаго.
Радуйся, добрый делателю винограда небеснаго: радуйся сладкия плоды Христу принесый.
Радуйся, разсуждение духовное стяжавый: радуйся, богомыслие молитвенное возлюбивый.
Радуйся пустыннолюбивая горлце, предтече подобящаяся: радуйся, сосуде Господень, Дарами Святаго Духа преисполненный.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 7

Хотя Господь явити отцем пустынным твоего, отче Арсение, безмолвнаго жития совершенство, показа единому от них в видении, како корабль твой в велицем безмолвии не человеки и не ангелы, а Самим Господом управляется: и тако всем ведомо сотворися, яко бегая от человеков с Богом соединился еси, зовый Ему: Аллилуия.
Икос 7

Ново и дивно бысть житие твое, преподобне отче, в молчании и безмолвии крайнем проводимое тобою в пустыни скитстей: дивны бяху и бдения твоя всенощныя, в нихже, воздев горе руце твои на заходе солнца, стоял еси тако моляся, дондеже солнце восхождаше. О сем удивляющеся, вопием ти сице:
Радуйся, преподобне, пустыню безплодную духовно оплодотворивый: радуйся, богоносе, от Египта добродетельми твоими всему миру возсиявый.
Радуйся, отче, отцев красото: радуйся, пустынножителей богомудрая доброто.
Радуйся, нищеты рачителю: радуйся, ангелов собеседниче.
Радуйся, видений божественных тайнозрителю: радуйся яко тебе безвестная и тайная Бог явил есть.
Радуйся, яко тобою мнози ко спасению наставлени быша: радуйся, яко тобою заблуждающиися путь правый обретоша.
Радуйся светилниче, сияющий богомудрия лучами: радуйся, реко многоводная учения божественнаго.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 8

Странническое на земли житие возлюбил еси, отче Арсение, не имый зде пребывающаго града, но грядущаго, Иерусалима небеснаго, выну взыскуяй, преходил еси от места на место в пустыни скита египетскаго, и тако, яко безплотный, нищетно и безмолвно пребывал еси, взывая ко Господу: Аллилуия.
Икос 8

Весь ум свой в Бозе углублен имел еси, Арсение отче наш, и толико богомылию непрестанному прилежал еси, яко многажды забывати тебе о пищи и питии. Научи убо и нас ленивых и нерадивых бодрствовати в молитвах к Богу, да тебе благодарственно зовем:
Радуйся, освященный сосуде Божия благодати: радуйся, сокровище пребогатое добродетелей.
Радуйся, яко час смертный присно поминал еси: радуйся, яко дне суднаго в забвении не положил еси.
Радуйся, яко рыдал еси горце воспоминая мучения вечная: радуйся, яко плакал еси во вся дни живота твоего, да избегнеши геенскаго пламене.
Радуйся, смирением совершенным низложивый вся искушения прегордаго велиара: радуйся, неуязвим пребывавый его разжженными стрелами.
Радуйся, руце твои преподобныя со дерзновением горе воздевавый: радуйся от захода до восхода солнечнаго в молитвах Господеви предстоявый.
Радуйся, преисполненный божественныя любве: радуйся, болий в лике преподобных.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 9

Вся заповеди Христовы верно исполнил еси, преподобне отче, и толико Богу угодил еси, яко дарова великий дар рассуждения духовом и познания помыслов человеческих, учеником же твоим глаголал еси, яко множицею о глаголе, егоже провещал еси, каялся еси, а о молчании никогдаже, сим поучая их избегати празднословия душевреднаго, да возмогут благоприятно пети создателю своему: Аллилуия.
Икос 9

Витий многовещанных превосходил еси даром слова, преподобне, молчанием же твоим паче слова поучал еси вся приходившыя к тебе пользы ради душевныя, наставляя их хранити уста от многословия и осуждения ближних, еже и нас сподоби улучити молитвами твоими, да зовем ти:
Радуйся, земный ангеле и небесный человече: радуйся, верный последователю Христов.
Радуйся, положивый хранение устом твоим: радуйся, молчаливый подражателю совершенств Иисусовых.
Радуйся, молчанием твоим ближних твоих поучавый: радуйся, высотою добродетелей твоих человеки удивлявый.
Радуйся, нищету духовную стяжавый: радуйся, кроткое и незлобивое сердце имевый.
Радуйся, всякое угождение плоти возненавидевый: радуйся пустынное озлобление сладце претерпевый.
Радуйся, гнилую воду яко ароматы обонявый: радуйся, вместо мягкаго одра, рогозину себе постилавый.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 10

Спасения душевное стяжал еси вся дни живота твоего, преподобне отче, и сие благонадежно получил еси, в старости маститей кончиною святою преставился еси ко Господу, прияти от него мзду трудом твоим на небеси, на земли же оставил еси память с похвалами житием твоим благим, еже восхваляя, поем Богу, дивному во святых своих: Аллилуия.
Икос 10

Стена ограждения явился еси верным, отче Арсение, по честнем успении твоем, соблюдаяй их молитвами твоими от всяких искушений и озлоблений диавольских: приял бо еси благодать от Господа помогати земнородным, молитвенно тя призывающим:
Радуйся, победоносче, увенчанный от Христовой десницы: радуйся, украшенный славою невечернею на небеси.
Радуйся, ублажаемый от рода в род на земли: радуйся, радостный совсельyиче ангелов.
Радуйся, блаженный сонаследниче всех святых: радуйся, в лоне Авраамли упокоенный.
Радуйся, со избранными Божиими водворенный: радуйся лицезрения Христова сподобленный.
Радуйся, приявый блага, праведным от века уготованныя: радуйся, получивый гражданство Иерусалима горняго.
Радуйся, вселивыйся, тамо, отнюдуже отбеже всяка болезнь: радуйся, осиянный светом трисолнечнаго Божества.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 11

Пение со ангельскими воинствы приносиши горе Пресвятей Троицы, Арсение богоблаженне, и молишися выну за люди, верно почитающыя святую память твою. Молим тя, преподобне: помолися и за нас грешных ко Господу, славящих днесь имя твое и ублажающих подвиги твоя: да будем и мы подражатели добродетелем твоим, и вкупе с тобою сподобимся пети Триединому Богу: Аллилуия.
Икос 11

Светоподательный светильник добродетелей евангельских был еси при жизни, отче Арсение, таковым являешися и по смерти, наставляя нас к богоугождению истинному душеспасительными изречениями твоими, в книгах святоотеческих записанными, от нихже почерgая назидание духовное, взываем ти:
Радуйся, зерцало чистое сокровеннаго в Бозе жития: радуйся, свеще, горящая пламенем любве ко Господу.
Радуйся, совершенный о Христе подвижниче: радуйся, добрый иноков наставниче.
Радуйся, Евангелия Христова последователю: радуйся, апостольских преданий блюстителю.
Радуйся, богомудрия небеснаго преисполненный: радуйся, богомыслием молитвенным удобренный.
Радуйся, уме, озаренный лучами божественнаго света: радуйся, связавый язык свой молчанием во славу Божию.
Радуйся, в молчании твоем благоглаголивый учитель бывый: радуйся, ученики твоя богоугождению истинному научивый
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 12

Благодать Господню испроси нам, преподобне угодyиче Христов, и буди нам руководитель в царствие небесное. Молимтися прилежно: помози нам немощным и грешным, твоим добродетелем подражати, Богу, а не миру благоугождати, да возможем благоприятно пети всех Творцу: Аллилуия.
Икос 12

Поюще святое безмолвное житие твое, отче Арсение, дивимся богомыслию твоему молитвенному, яко выну с Богом пребывал еси умом твоим, ныне же, егда прешел еси от временных подвигов к вечному блаженству, тем паче с Богом неразлучно пребываеши, и Бог в тебе пребывает, егоже умоляти не престай за чтущыя тя и вопиющыя:
Радуйся, крине святости и чистоты: радуйся, древо благоплодное сада Иисусова.
Радуйся, возрасший в удолиях святаго смирения: радуйся, вознесенный даже до горы небесныя.
Радуйся, вышняго Сиона жителю: радуйся славы тройческия созерцателю.
Радуйся, всех святых присный друже: радуйся, грешных с Богом примирителю.
Радуйся, подвижническаго безмолвнаго жития верный указателю: радуйся, о всех чтущых тя усердный ко Господу предстателю.
Радуйся, души наша наставляяй во спасение: радуйся, телеса нашя в подвизех укрепляяй.
Радуйся, Арсение, великий пустынножителю.
Кондак 13

О, великий угодниче Божий, преподобне отче наш Арсение! Приими благоутробно сие малое моление наше в похвалу тебе приносимое с верою и любовию, и умоли возлюбленнаго тобою и возлюбившаго тя Господа: да спасет и помилует нас грешных, избавит муки вечныя, и сподобит во царствии небеснем со святыми пети ему: Аллилуия.
Этот Кондак читается трижды, затем читается Икос 1 и Кондак 1

Развернуть